CELOPLASTOVÉ ŽUMPY SAMONOSNÉ

Celoplastové ľumpy splňují podmínky ČSN 756081 z roku 1995. Budují se pouze tam, kde splaškové odpadní vody, nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.
Do ľumpy se nesmí přivádět podzemní, chladící, pramenité, kondenzované a povrchové vody dle ČSN 756081 ®umpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrľe, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem.
Při umis»ování ľumpy musí být brán zřetel mimo jiné na:

  • místní podmínky, povrch terénu, vlastnosti zeminy a směr toku podzemních vod
  • zajištění přístupu a příjezdu

Jejich umístění je při málo propustném terénu minimálně 12 m od domovních studní (aluviální a svahové hlíny, hlinito – kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, pískovce s jílovitým, kaolinitým, vápenitým nebo jiným tmelem…).
Při propustném terénu je vzdálenost od studní minimálně 30 m (stěrky, písky, silné písčité hlíny, písčito -  kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, silně rozpukané horniny…). Od obytných částí musí být vzdálenost ľumpy minimálně 100 cm.

Popis

®umpy jsou bezodtokové, vodotěsné, celoplastové, hranaté nádrľe uzavřené konstrukce s vnitřním vyztuľením  a  osazené vstupním přívodem. U ľumpy do objemu 6m3 – DN 110 mm nad 6m3 – DN 150 mm. Pouľitý materiál na výrobu ľumpy je 100% PP C tlouš»ky 15 mm.  Tento materiál splňuje poľadavky vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb.
Strop ľumpy je neprodyšný, má rovný podhled a je opatřen větracím potrubím o světlosti min. 100 mm. Toto potrubí je vyvedeno nad střechu a je ukončeno ventilační hlavicí, nebo je ľumpa odvzdušněna větracím potrubím připojené vnitřní kanalizace. Vstupní šachta má světlost 600 x 600 x 300 mm ukončený poklopem třídy A15. Poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou. V nechráněných a horských oblastech se doporučuje vstupní otvor zateplit.
®umpa musí být pravidelně vyprazdňována. Je vhodné ji pravidelně kontrolovat, popřípadě osadit signalizací maximální hladiny. Obsah ľumpy musí být zneškodněn v souladu s poľadavky na ochranu ľivotního prostředí (např. odvoz fekálním vozem, zneškodnění v čistírně odpadních vod nebo pouľití k přihnojování zemědělských půd).

Pouľití

 Celoplastové ľumpy jsou určené:

  • k beztlaké akumulaci odpadních vod o teplotě v rozmezí 5 Co aľ 30 Co

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní vody

®umpy jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. To znamená, ľe po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení ľumpy velkou pozornost, nebo» v opačném případě můľe dojít k deformaci nebo destrukci nádrľe.

®umpy k obsypání jsou určeny do rostlého  terénu bez vztlaku spodní a povrchové vody na konstrukci.  Usazují se mimo obytné části do nepojízdného prostoru. Stavební výkop musí být větší, neľ je půdorysný rozměr ľumpy a to min o 30 cm z kaľdé strany.  Hloubka stavebního výkopu vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí na předem připravenou betonovou základovou desku.

Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavební odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tlouš»ce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovina betonu nesmí přesáhnout +- 5 mm a musí mít hladký povrch.  Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí ľumpa, která se propojí s  přítokovým potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany jímky tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa jímky.

Při obsypání ( prosetá zemina, popř. štěrk 16 – 25 mm – v ľádném případě písky), musí být ľumpa napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla 30 cm nad venkovním zásypem. Postupným zvyšováním hladiny vody v ľumpě dokončíme její samotný obsyp. Nakonec se zasype stropní deska vykopanou prosetou zeminou. Stropní deska ľumpy je konstrukčně navrľena pro maximální zatíľení 0,5 m zásypového materiálu. V případě poľadavku na vyšší zatíľení stropní desky neľ vrstvou 0,5 m je nutné doobjednat přídavné vyztuľení stropu.

Pokud se nádrľ nachází v blízkosti pojezdové komunikace, nebo je hloubka nádrľe nad 2,5 m, je nutno celkově nádrľ obetonovat !

Instalaci ľumpy by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci s nádrľí pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenáľovým potrubím buď do kanalizace  nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není moľné, doporučujeme provést v blízkosti nádrľe osazení kontrolní šachty s ponorným čerpadlem, které bude pod základovou deskou. Do šachty je zaústěno drenáľní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Obsluha a údrľba

Před vstupem do prostoru ľumpy, která obsahuje agresivní látky  je nutné se řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba zajistit!

  • Odčerpání těchto látek
  • řádné odvětrání
  • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
  • jištění druhou osobou
  • kouřit v blízkosti jímky a pouľívat otevřený oheň
  • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
  • pouľívat léky sniľující schopnost a alkoholické nápoje

Při nedodrľování těchto pokynů můľe dojít k úrazu udušením!

Po kaľdé kontrole a vyprázdnění ľumpy musí být poklop ľumpy pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.

Toto provedení  nádrľí patří mezi nepojízdné.
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

Typové jímky

( ceny platné pro 1Q 2013 )

Typ Vnější rozměry Objem Váha Cena
délka (L) šířka (Š) výška (V)
mm mm mm m3 kg bez DPH
EKJ - 1 1 500 1 000 1 500 2,0 160 17 190
EKJ - 2 1 500 1 400 1 500 3,0 230 21 074
EKJ - 3 1 900 1 500 1 500 4,0 310 25 868
EKJ - 4 2 400 1 500 1 500 5,1 340 30 579
EKJ - 5 3 800 1 500 1 500 8,1 465 42 975

Základní výška vstupního otvoru 300 mm. 

Za kaľdých dalších 100 mm výšky vstupního otvoru příplatek 440,- Kč bez DPH.

Usazení nádrľe do terénu bez přítomnosti spodní vody

Bezpečnostní pokyny:

je zakázáno vstupovat na plastová víka nádrľí
plnit nádrľ nad maximální výšku hladiny, která je dána spodní hranou přepadového potrubí

Doprava, manipulace

Nádrľe se mohou dopravovat běľnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrľe musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrľí je moľné za čelní vyztuľení nebo za dno nádrľe.

Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa septiku je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajiš»uje výrobce.
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905. Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz