CELOPLASTOVÉ ŽUMPY
URČENÉ K OBETONOVÁNÍ

Celoplastové žumpy splňují podmínky ČSN 756081 z roku 1995. Budují se pouze tam, kde splaškové odpadní vody, nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.
Do žumpy se nesmí přivádět podzemní, chladící, pramenité, kondenzované a povrchové vody dle ČSN 756081 Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem.
Při umisťování žumpy musí být brán zřetel mimo jiné na:

 • místní podmínky, povrch terénu, vlastnosti zeminy a směr toku podzemních vod
 • zajištění přístupu a příjezdu

Jejich umístění je při málo propustném terénu minimálně 12 m od domovních studní (aluviální a svahové hlíny, hlinito – kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, pískovce s jílovitým, kaolinitým, vápenitým nebo jiným tmelem…).
Při propustném terénu je vzdálenost od studní minimálně 30 m (stěrky, písky, silné písčité hlíny, písčito -  kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, silně rozpukané horniny…). Od obytných částí musí být vzdálenost žumpy minimálně 100 cm.

Popis

Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné, celoplastové, hranaté nádrže uzavřené konstrukce s vnitřním vyztužením  a  osazené vstupním přívodem. U žumpy do objemu 6m3 – DN 110 mm nad 6m3 – DN 150 mm. Použitý materiál na výrobu žumpy je 100% PP C tloušťky 15 mm.  Tento materiál splňuje požadavky vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb.
Strop žumpy je neprodyšný, má rovný podhled a je opatřen větracím potrubím o světlosti min. 100 mm. Toto potrubí je vyvedeno nad střechu a je ukončeno ventilační hlavicí, nebo je žumpa odvzdušněna větracím potrubím připojené vnitřní kanalizace. Vstupní šachta má světlost 600 x 600 x 300 mm ukončený poklopem třídy A15. Poklop musí být zajištěn proti manipulaci nepovolanou osobou. V nechráněných a horských oblastech se doporučuje vstupní otvor zateplit.
Žumpa musí být pravidelně vyprazdňována. Je vhodné ji pravidelně kontrolovat, popřípadě osadit signalizací maximální hladiny. Obsah žumpy musí být zneškodněn v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (např. odvoz fekálním vozem, zneškodnění v čistírně odpadních vod nebo použití k přihnojování zemědělských půd).

Použití

 Celoplastové žumpy jsou určené :

 • k beztlaké akumulaci odpadních vod

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní vody

Žumpy jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení žumpy velkou pozornost, neboť v opačném případě může dojít k deformaci nebo destrukci nádrže.

 • Žumpy jsou určené k celkovému obetonování v terénu bez výskytu spodní vody.  Usazují se - do hloubky, která vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí - na betonovou základovou desku. Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavební odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tloušťce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovinnost betonu nesmí přesáhnout +- 5 mm a musí mít hladký povrch. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí žumpa, (která musí být svázána žebírkovým drátem, popř. svařovanou sítí do betonu) a propojí se  s přítokovým potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany jímky tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa žumpy.

 • Před betonáží je vhodné strop žumpy podložit tak, aby při samotné betonáži stropu (pokud se neuvažuje použití betonových překladů), nedošlo k jeho prohybu, nebo deformaci. Při samotném obetonování musí být žumpa vždy napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla 30 cm nad venkovní betonáží. Tímto způsobem se provede postupně obetonování celé žumpy suchou betonovou směsí. Podle velikosti žumpy je obetonování rozděleno na 3 - 4 dny. Síla betonové stěny je min. 200 – 250 mm u hranatých nádrží.

Instalaci žumpy by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci s nádrží pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost

V případě výskytu hladiny spodní vody  nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážovým potrubím buď do kanalizace  nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti nádrže osazení kontrolní šachty s ponorným čerpadlem, které bude pod základovou deskou. Do šachty je zaústěno drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Obsluha a údržba

Před vstupem do prostoru žumpy, která obsahuje agresivní látky  je nutné se řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba zajistit!

 • Odčerpání těchto látek
 • řádné odvětrání
 • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
 • jištění druhou osobou
 • kouřit v blízkosti jímky a používat otevřený oheň
 • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
 • používat léky snižující schopnost a alkoholické nápoje

Při nedodržování těchto pokynů může dojít k úrazu udušením!

Po každé kontrole a vyprázdnění žumpy musí být poklop žumpy pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.

Toto provedení nádrží patří mezi nepojízdné.
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

 

Typové jímky

( ceny platné pro 1Q 2013 )

Typ Vnější rozměry Objem Váha Cena
délka (L) šířka (Š) výška (V)
mm mm mm m3 kg bez DPH
EKJ - 1 1 500 1 000 1 500 2,0 158 12 314,-
EKJ - 2 1 500 1 400 1 500 3,0 229 14 215,-
EKJ - 3 1 900 1 500 1 500 4,0 309 16 281,-
EKJ - 4 2 400 1 500 1 500 5,0 335 18 595,-
EKJ - 5 3 800 1 500 1 500 8,0 462 24 132,-
EKJ - 6 4 500 1 500 1 500 9,5 500 29 256,-

Základní výška vstupního otvoru 300 mm. 

Za každých dalších 100 mm výšky vstupního otvoru příplatek 440,- Kč bez DPH.

 

Usazení nádrže do terénu bez přítomnosti spodní vody

Bezpečnostní pokyny:

je zakázáno vstupovat na plastová víka nádrží
plnit nádrž nad maximální výšku hladiny, která je dána spodní hranou přepadového potrubí

Doprava, manipulace

Nádrže se mohou dopravovat běžnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrže musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrží je možné za čelní vyztužení nebo za dno nádrže.

Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa septiku je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905. Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz