Usazení do terénu


Nádrže usazené v terénu jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení nádrží velkou pozornost, neboť v opačném případě může dojít k její deformaci nebo destrukci.


•Stavební výkop:

Doporučujeme dělat stavební výkop na každé straně větší o cca 30 cm než je půdorysný rozměr nádrže. Při usazování nádrže do těsného výkopu může totiž dojít ke shrnutí okolního terénu, který se sesype na základovou desku a proces usazování se musí opakovat. Hloubka stavebního výkopu vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí na předem připravenou betonovou základovou desku. Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavebním odborníkem dané lokality.Doporučujeme betonovou desku třídy C
U nádrží do objemu 8 m³ tloušťka desky 150 mm
nad 8 m³ min 200 mm silnou desku armovanou dvěmi armovacími sítěmi průměru 8 mm.
Rovina betonové desky musí být v toleranci do 5 mm a musí mít hladký povrch.


Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku zbavenou všech ostrých hran, napadané hlíny… usadí nádrž.
•Betonáže:

Než začne proces obetonování nádrže, doporučujeme podložit z vnitřní stany plastovou stropní desku dřevěnou výdřevou (pokud se neuvažuje použití betonových překladů). Samotný strop by neunesl váhu betonu a došlo by k deformaci stropu.

Poté dojde k napouštění nádrže vodou do výšky cca 30 cm. Tím je těleso nádrže zajištěno proti možnému posunu.
Dále dojde k propojení s veškerou technologií a kanalizačním potrubím. Po napojení potrubí je toto nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany nádrže tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa nádrže.

Při postupném obetonování, musí být nádrž napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále 30 cm nad venkovním zásypem. Soustavným zvyšováním hladiny vody v nádrži se provede postupné obetonování pláště celé nádrže suchou betonovou směsí. Podle velikosti nádrže je obetonování rozděleno na 3 - 4 dny.

Síla betonové stěny je min. 150 - 200 mm. Při betonáži stropní desky se provede první vrstva betonu síly 50 – 80 mm.
Po zatuhnutí betonu - cca 24 hod, dojde k položení armovací sítě průměru 8 mm a následně se provede druhá vrstva betonu minimální síly 50 mm. Pro obetonování vstupního otvoru do nádrže postačuje síla betonu 100 mm.

Síla a únosnost stropní desky je řešena projektantem v realizační dokumentaci stavby.

Nakonec se dosype stropní deska vykopanou zeminou.

Instalaci nádrže by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci s jímkou pod teplotu 5°C, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost


•Spodní voda:

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážním potrubím buď do kanalizace nebo odvést ven ze svahu.
Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti nádrže osazení kontrolní šachty s ponorným čerpadlem, které bude pod základovou deskou.
Do šachty je zaústěno drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.Naše výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Přehled našich certifikátů.

Více informací o námi použivaných materiálech zde.