CELOPLASTOVÉ JÍMKY SAMONOSNÉ

Pouľití

 Celoplastové nádrľe jsou určené:

 • k beztlaké akumulaci kapalin o teplotě v rozmezí 5 Co aľ 30 Co
 • skladování granulátů
 • sypkých materiálů
 • ke skladování agresivních látek a chemikálií  (při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu )
 • Není moľné je pouľít ke skladování hořlavých kapalin !

Popis

Všechny nádrľe  jsou  hranaté, celoplastové ze 100 % PP. Tlouš»ka materiálu je 15 mm. Konstrukce je uzavřená s vnitřním vyztuľením, popř. můľe být opatřena technologickými přepáľkami, přírubami pro napojení potrubí, plastovým ľebříkem, stupni…  Strop nádrľe je neprodyšný a zpravidla má rovný podhled. U všech nádrľí je vstupní otvor o světlosti 600 x 600 mm a standardní výšce V1 300 mm. Můľe být s pevným, nebo odnímatelným víkem tř. A 15.  Nádrľe jsou svařovány s kvalitních materiálů, které splńují poľadavky vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb.
Nádrľe určené k osazení do terénu jsou vyrobeny z materiálu, který neobsahuje UV stabilizátor. To znamená, ľe vlivem působení slunečního záření dochází k degradaci materiálu. Proto je nutné zabránit přímému působení slunečních paprsků. Toto se vztahuje pouze na nádrľe volně stojící. Volně stojící nádrľe vlivem mrazu promrzají – v zimním období je nutné tyto nádrľe vyčerpat, nebo umístit ve vytápěných prostorách! V nechráněných a horských oblastech se doporučuje vstupní otvor zateplit.

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní a povrchové vody

Jímky jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. To znamená, ľe po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení jímky velkou pozornost, nebo» v opačném případě můľe dojít k deformaci nebo destrukci jímky.

Jímky k obsypání jsou určeny do rostlého  terénu bez vztlaku spodní a povrchové vody na konstrukci.  Usazují se mimo obytné části do nepojízdného prostoru. Stavební výkop musí být větší neľ je půdorysný rozměr jímky a to min o 30 cm z kaľdé strany.  Hloubka stavebního výkopu vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí na předem připravenou betonovou základovou desku.

Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavební odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tlouš»ce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovinnost betonu nesmí přesáhnout +- 5 mm a musí mít hladký povrch.  Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí jímka, která se propojí s  přítokovým  potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany jímky tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa jímky.

Při obsypání ( prosátá zemina, popř štěrk 16 – 25 mm – v ľádném případě písky ), musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále 30 cm nad venkovním zásypem. Postupným zvyšováním hladiny vody v jímce dokončíme její samotný obsyp. Nakonec se zasype stropní deska vykopanou prosátou zeminou. Stropní deska jímky je konstrukčně navrľena pro maximální zatíľení 0,5 m zásypového materiálu. Strop nádrľe je pouze pochůzný. V případě poľadavku na vyšší zatíľení stropní desky neľ vrstvou 0,5 m je nutné doobjednat přídavné vyztuľení stropu. Pokud se nádrľ nachází v blízkosti pojezdové komunikace, nebo je hloubka nádrľe nad 2,5 m, je nutno celkově nádrľ obetonovat !

Instalaci jímky by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci s jímkou pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenáľovým potrubím buď do kanalizace  nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není moľné, doporučujeme provést v blízkosti nádrľe osazení kontrolní šachty s ponorným čerpadlem,  které bude pod základovou deskou. Do šachty je zaůstěno drenáľní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Obsluha a údrľba

Před vstupem do prostoru jímky, která obsahuje agresivní látky  je nutné se řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba zajistit !

 • Odčerpání těchto látek
 • řádné odvětrání
 • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
 • jištění druhou osobou
 • kouřit v blízkosti jímky a pouľívat otevřený oheň
 • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
 • pouľívat léky sniľující schopnost  a alkoholické nápoje

Při nedodrľování těchto pokynů můľe dojít k úrazu udušením !

Po kaľdé kontrole a vyprázdnění jímky musí být poklop jímky pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.
Při pouľití nádrľí k účelu zadrľení pitné vody je nutné tuto nádrľ vydezinfikovat patřičným dezinfekčním přípravkem !.

Toto provedení  nádrľí patří mezi nepojízdné.
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

 

Typové jímky

ceny platné od  1.1.2012

Typ Vnější rozměry Celkový
objem
Váha Cena
Délka (D) Šířka (Š) výška (H)
mm mm mm m3 kg bez DPH
EKJ - 1 1 500 1 000 1 500 2,0 158 17 125,-
EKJ - 2 1 500 1 400 1 500 3,0 229 21 000,-
EKJ - 3 1 900 1 500 1 500 4,0 309 25 792,-
EKJ - 4 2 400 1 500 1 500 5,0 335 30 542,-
EKJ - 5 3 800 1 500 1 500 8,0 462 42 917,-

Základní výška vstupního otvoru 300 mm.

Za kaľdých dalších 100 mm výšky vstupního otvoru příplatek 440,- Kč bez DPH.

Součástí kaľdé nádrľe je vstupní otvor300 mm ukončený víkem a 1x zatěsněné vstupní potrubí

 

Usazení nádrľe do terénu bez přítomnosti spodní vody

Bezpečnostní pokyny:

je zakázáno vstupovat na plastová víka nádrľí
plnit nádrľ nad maximální výšku hladiny, která je dána spodní hranou přepadového potrubí

Doprava, manipulace

Nádrľe se mohou dopravovat běľnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrľe musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrľí je moľné za čelní vyztuľení nebo za dno nádrľe.

Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa septiku je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajiš»uje výrobce.
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905. Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz