CELOPLASTOVÉ JÍMKY NPH-B

Použití

Celoplastové nádrže jsou určené:

 • k beztlaké akumulaci kapalin o teplotě v rozmezí 5 Co až 30 Co
 • skladování granulátů
 • sypkých materiálů
 • ke skladování agresivních látek a chemikálií (při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu)
 • Není možné je použít ke skladování hořlavých kapalin!

Popis

Jedná se o celoplastové nádrže ze 100 % polypropylenu VD PPC Simona Německo. Tloušťka materiálu je standardně 8 mm. Konstrukce je uzavřená s venkovním vyztužením, do kterého se kotví žebírkový drát, popř. svařovaná síť do betonu.  Vnitřek nádrží může být opatřen technologickými přepážkami, přírubami pro napojení potrubí, plastovým žebříkem, stupni…  Strop nádrže je neprodyšný a zpravidla má rovný podhled. Vstupní otvor má světlost 600 x 600 mm a standardní výšku V1 300 mm. Může být s pevným, nebo odnímatelným víkem tř. A 15.  Nádrže jsou svařovány s kvalitních materiálů, které splňují požadavky vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb.
Tyto nádrže jsou určeny k celkovému obetonování, proto jejich materiál neobsahuje UV stabilizátor.
V nechráněných a horských oblastech se doporučuje vstupní otvor zateplit.

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní vody

Jímky jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení nádrží velkou pozornost, neboť v opačném případě může dojít k deformaci nebo destrukci nádrže.
Jímky jsou určené k celkovému obetonování v terénu bez vztlaku spodní a povrchové vody na konstrukci.  Usazují se - do hloubky, která vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí - na betonovou základovou desku. Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavebním odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tloušťce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovina betonové desky musí být v toleranci 5 mm a musí mít hladký povrch. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí nádrž, (která musí být svázána žebírkovým drátem, popř. svařovanou síti do betonu) a propojí se  s přítokovým potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany jímky tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa jímky.
Před betonáží je vhodné strop nádrže podložit tak, aby při samotné betonáži stropu (pokud se neuvažuje použití betonových překladů), nedošlo k jeho prohybu, nebo deformaci. Při samotném obetonování musí být nádrž vždy napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla 30 cm nad venkovní betonáží. Tímto způsobem se provede postupně obetonování pláště celé nádrže suchou betonovou směsí. Podle velikosti nádrže je obetonování rozděleno na 3 - 4 dny. Síla betonové stěny je min. 200 – 250 mm u hranatých nádrží. Síla a únosnost stropní desky  je řešena projektantem v realizační dokumentaci stavby. Nedoporučujeme manipulaci se septikem pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost.

V případě výskytu hladiny spodní vody

nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážním potrubím buď do kanalizace  nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti nádrže osazení přečerpávací šachty s ponorným čerpadlem, pod základovou deskou. Do šachty je zaústěné drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Obsluha a údržba

Před vstupem do prostoru jímky, která obsahuje agresivní látky je nutné se řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba zajistit!

 • odčerpání těchto látek
 • řádné odvětrání
 • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
 • jištění druhou osobou
 • kouřit v blízkosti jímky a používat otevřený oheň
 • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
 • používat léky snižující schopnost a alkoholické nápoje

Při nedodržování těchto pokynů může dojít k úrazu udušením!
Po každé kontrole a vyprázdnění jímky musí být poklop jímky pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.
Při použití nádrží k účelu zadržení pitné vody je nutné tuto nádrž vydezinfikovat patřičným dezinfekčním přípravkem!.

 

Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

Typové jímky 

Nádrľ  Podzemní  Hranatá pro  Betonáľ , ceny platné od  1.Q.2014

Typ Vnější rozměry Celkový Váha Cena
NPHB Délka (D) Šířka (Š) výška (H) objem   bez DPH
mm mm mm m3 kg
NPHB  1 1 000 1 000 1 000 0,94 65 6 722
NPHB  2 1 500 1 000 1 500 2,0 106 10 803
NPHB  3 1 500 1 500 1 500 3,0 135 13 421
NPHB  4 1 900 1 500 1 500 4,0 152 15 491
NPHB  5 2 400 1 500 1 500 5,0 176 18 078
NPHB  6 2 900 1 500 1 500 6,1 201 20 665
NPHB  7 3 300 1 500 1 500 7,0 221 22 735
NPHB  8 3 800 1 500 1 500 8,1 246 25 322
NPHB  9 4 200 1 500 1 500 9,0 267 27 392
NPHB  10 4 700 1 500 1 500 10,1 292 29 979
NPHB  11 3 900 2 000 1 500 11,2 297 30 454
NPHB  12 4 200 2 000 1 500 12,1 314 31 103
NPHB  13 4 500 2 000 1 500 13,0 334 32 841
NPHB  15 5 200 2 000 1 500 15,0 374 36 895
NPHB  17 6 000 2 000 1 500 17,4 421 41 528

Základní výška vstupního otvoru 300 mm.

Za kaľdých dalších 100 mm výšky vstupního otvoru příplatek  300,- Kč bez DPH.

Součástí nádrľe je komínek 30 cm osazený víkem, 1x vstupní potrubí.

Usazení nádrľe do terénu bez přítomnosti spodní vody 

Bezpečnostní pokyny:

je zakázáno vstupovat na lehká plastová víka nádrží

plnit nádrž nad maximální výšku hladiny, která je dána spodní hranou přepadového potrubí

Doprava, manipulace

Nádrže se mohou dopravovat běžnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrže musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrží je možné za čelní vyztužení, speciálně provedená oka nebo za dno.

Záruka a servis

Záruční doba na sváry celoplastového tělesa nádrže je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.

K nádrži je vystaven:

Záruční list
Usazení nádrže do terénu
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905.
Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz