ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Hlavní výhodou ČOV je minimální poľadavek na obsluhu, údrľbu a nezávislost na elektrické energii.
ČOV vyuľívající enzymatický preparát DBC, kvalitou odtoků vyhovuje poľadavkům a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb.

Technický popis všeobecně

Biologická čistírna odpadních vod, typ DČS - E - ZF je zařízení na čistění splaškových odpadních vod vznikající z malých zdrojů znečistění, které nelze pro svoji polohu nebo z jiných důvodů připojit na centrální ČOV. ČOV řady DČS - E - ZF slouľí k anaerobnímu čistění splaškových odpadních vod z obytných, hotelových a rekreačních lokalit, zemědělských usedlostí s kapacitou 4 - 100 EQ ( pro 1 EQ je uvaľováno s hodnotou BSK 60 g/den a mnoľ­stvím odpadních vod 150 l/den ). ČOV lze pouľít i pro objekty, které nejsou trvale obydleny např. rekreační objekty. ČOV je kombinovaná se zemním filtrem. Výchozím podkladem pro návrh a umístnění jsou poľadavky investorů, orgánů územního plánování a vodo­hospodářských orgánů.

Základní sestava ČOV obsahuje :

Polypropylénové PP plastové těleso ČOV bez náplně bionosiče, vybavený zemní filtr ZF ( obsahuje rozvodné, sběrné a odvětrávací potrubí + krycí geotextílii ZF ) vyrobený buď z PVC folie, nebo jako hotová PP vana, koncová kontrolní šachta.

Technické údaje

Vpus» pro napojení kanalizace na těleso ČOV je standardně provedena potrubím DN 100. Vyústěni z tělesa ČOV a kontrolní šachty je opět v potrubí DN 100. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhnout s ohledem na max. průtok a celkové zatíľení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatíľení je hodnota BSK 5 na odtoku do 30 mg/l. Účinnost ČOV splňuje poľadavky vládního nařízení č. 82/1999 Sb.

Popis

Těleso ČOV a ZF se usazují do pochůzného prostoru bez vlivu spodní vody na konstrukci tělesa ČOV a ZF. Základ tělesa ČOV tvoří čtyři základní prostory - usazovací, dva anaerobní a dosazovací + zemní filtr. Funkční prostory jsou prostory nádrľí o objemu daném kapacitou ČOV. Nádrľe jsou uzavřeny víky. Zemní filtr je dle typu součástí čistírny nebo sestavy.

Rozměry a technické parametry

Veškeré ceny jsou bez DPH.

Anoxický stupeň ČOV hodnota DČ - EO 5 DČ - EO 10 DČ - EO 20
 
  mm 1450 x 1500 2100 x 1500 2550 x 2000
Objem nádrľe m3 2,30 5,10 10,00
Skutečný pracovní objem m3 2,00 4,53 9,14
Objem bioreaktoru m3 1,00 2,25 4,57
Objem nátokového prostoru m3 0,65 1,50 3,00
Objem dosazovacího prostoru m3 0,35 0,77 1,57
Látkové zatíľení         BSK5/den 0,27 0,54 1,08
 
Zemní biofiltr ZF
Šířka ZF m 1,50 1,50 2,50
Délka ZF m 4,00 8,00 8,00
Plocha ZF m2 6,00 12,00 20,00
Objem nádrľe ZF m3 4,50 9,00 12,75
Denní kapacita ZF m3 0,75 1,50 3,00

 

Plně vybavená samonosná ČOV

obsahující anoxický stupeň a zemní filtr v jednom celku. Jednoduchá montáľ pro zákazníka. Neobsahuje štěrkovou náplń.

Název

Typ

 

komplet
v Kč bez DPH

ČOV DČ EO 5 - hranatá

EO - 5

celek

55 880

Název

Typ

 

ČOV + PP plastový ZF
v Kč bez DPH
ČOV + PVC foliový ZF
v Kč bez DPH

PP kruhové těleso ČOV

EO - 5

sestava

57 145 44 230

PP kruhové těleso ČOV

EO - 10

sestava

80 612 61 465

PP kruhové těleso ČOV

EO - 20

sestava

 

87 880

 

Funkce čistírny

Technologie čistění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kdy jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganizmů. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru a zejména bionosiče dochází k postupnému sniľování organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečistění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně rybníků a jezer.

Surová odpadní voda natéká do zařízení ČOV z domácí kanalizace vstupním hrdlem do první sekce, která má funkci usazovací. Zde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a hromadí se na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a anaerobní reaktor. Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný přepad do anaerobního ( jednoho nebo vícestupňového ) hybridního reaktoru. Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu jejíľ spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístněna náplň s bionosičem. Náplň bionosiče tvoří umělohmotná náplň s vysokým povrchem. povrchem.

Náplň slouľí jako nosič aktivní biomasy, který napomáhá zadrľovat biomasu v reaktoru a zároveň slouľí jako separátor biomasy, vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru. Voda z reaktoru odtéká zároveň s odumřelými organizmy do dosazovací části, kde se vločkovité látky oddělují pros­tou sedimentací do vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací nádrľe je odváľen po vytvoření kalové vrstvy cca 40 - 50 cm fekálním vozem na centrální ČOV, nebo jej lze vyuľít pro hnojení a prolévání kompostu. Vyčerpávání kalů se provádí 1x za 1 - 2 roky. Voda s dosazovací nádrľe odtéká do zemního filtru ZF, kde dochází k anaerobnímu dočistění.

Vysoký podíl biomasy na nosičích umoľňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení, coľ se příznivě projevuje při nárazovém zatíľení. Do čistírny se dávkují bakterie, které intenzifikují anaerobní proces odbouráváním organického znečistění. Účinnost na BSK 5 v anaerobním stupni je aľ 80 %. Bakterie odumírají přirozeným způsobem po zlikvidování výľivných ( odpadních ) látek. Proto je nutné jejich pravidelné dávkování. Vhodný typ preparátu lze konzultovat s dodavatelem. Jde o běľné komerčně schválené preparáty Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR. ( Startovací směs AN, Startovací směs AE, Směsi na odbourávání tuků a další výrobky dodávané firmou AQUAS ).

V cenách ČOV není započítáno vypracování projektové dokumentace, štěrková náplń do zemního filtru ZF, u sestavy montáľ ZF a doprava na místo určení.

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz