CELOPLASTOVÉ BIO SEPTIKY SAMONOSNÉ

Pouľití

Celoplastové polypropylénové bioseptiky splňují podmínky ČSN 756402 z roku 1998. Septiky se zařazují v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr nebo  vegetační čistírna. Odpadní vody vyčištěné v septiku a zemním filtru je moľné vypouštět do vodoteče, deš»ové kanalizace, vsakovat do podloľí atd. Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a určuje příslušný vodohospodářský úřad.
Septiky EKS se pouľívají na splaškovou vodu z WC, koupelen, umyvadel a kuchyňských dřezů. Odpadní voda nesmí obsahovat větší mnoľství tuků. Do septiku nesmí být přiváděna povrchová voda !

Popis

Septiky EKS jsou vodotěsné celoplastové, podzemní obdelníkové nádrľe svařené z polypropylénových desek tlouš»ky 15 mm. Pouľitý materiál je 100% PP C. Konstrukční uspořádání je tříkomorové. Jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Samotná nádrľ je opatřena přítokovým a odtokovým potrubím. Místo přítoku   a odtoku je označeno.  Minimální světlost potrubí je do objemu 6 m3 DN 100 mm, nad 6 m3 DN 150 mm. Stropní deska EKS má dva kontrolní otvory o světlosti 600 x 600 mm,  standardní výškou V1 300 mm a je opatřena víky tř.A15 s moľností vstupu do jednotlivých komor. Vstupní otvory musí být zajištěny proti cizímu vniknutí.

Obsluha a údrľba

Čištění probíhá na principu usazování a anaerobního vyhnívání odpadní vody společně s kalem v jednotlivých komorách septiku. Ty je nutné kontrolovat a odkalovat, jakmile výška kalu dosáhne 1/3 objemu nádrľe, minimálně však jednou za rok.  K naočkování se ponechá zhruba 15 cm vyhnilého kalu nebo se pouľije očkovací přípravek např. Biogolem. Kal se vyváľí k dalšímu zpracování, např. ke kompostování nebo na čistírnu s biologickým čištěním odpadních vod (podle ČSN 756401 z roku 1996). Po kaľdé kontrole a vyprázdnění musí být poklop septiku pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.

Před vstupem do prostoru septiku je nutné  se  řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba:

  • řádné odvětrání
  • odčerpání kalů
  • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
  • jištění druhou osobou
  • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
  • pouľívat léky sniľující schopnost

Obsluhovatel septiku musí mít stále na paměti, ľe pracuje převáľně s infekčním materiálem. Je nutné dodrľovat hygienické předpisy. Při kontrole a vyklízení septiku je vhodné být vybaven patřičnými dezinfekčními prostředky a pitnou vodou. Dále by měl být obsluhovatel podroben očkování v rozsahu stanoveném praktickým lékařem.

Toto provedení septiků patří mezi nepojízdné!
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

Typové septiky

(ceny platné od 1.Q.2014)

Typ Max. počet
připoj.
obyvatel
Počet
komor
Průtok
vody
Vnější rozměry Uľitkový
objem
váha Cena
délka (L) šířka (Š) výška (V)
m3/den mm mm mm m3 kg
EKS - 02 3 3 0,94 1500 + 200 1500 1 500 3,1 215 29 174
EKS - 1 4 3 1,25 2100 + 200 1400 1 500 4,0 280 33 140
EKS - 2 8 3 2,15 2600 + 200 1500 1 500 5,3 330 38 017

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V1= 100 mm. Za kaľdých dalších 100 mm obou komínků příplatek 900,- Kč s DPH.

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní vody

Septiky jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení septiku velkou pozornost, neboť v opačném případě může dojít k deformaci nebo destrukci septiku.
Septiky k obsypání jsou určeny do rostlého terénu bez výskytu spodní vody.  Usazují se mimo obytné části do nepojízdného prostoru a to  nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací. Stavební výkop musí být větší, než je půdorysný rozměr septiku a to min o 30 cm z každé strany.  Hloubka stavebního výkopu vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí na předem připravenou betonovou základovou desku.
Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavebním odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tloušťce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovina betonové desky musí být v toleranci 5 mm a musí mít hladký povrch. Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí septik, který se propojí s přítokovým a odtokovým  potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany septiku tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa septiku.
Při obsypání (prosetá zemina, popř. štěrk 16 – 25 mm – v žádném případě písky, jíly, spraše), se jednotlivé komory septiku stejnoměrně napouštějí tak, aby hladina vody byla 30 cm nad venkovním zásypem. Postupným zvyšováním hladiny vody v septiku dokončíme její samotný obsyp. Nakonec se zasype stropní deska vykopanou prosetou zeminou. Stropní deska septiku je konstrukčně navržena pro maximální zatížení 0,3 m zásypového materiálu při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2. V případě požadavku na vyšší zatížení stropní desky než vrstvou 0,3 m je nutné doobjednat přídavné vyztužení stropu.
Pokud se nádrž nachází v blízkosti budov, pojezdové komunikace, nebo je hloubka nádrže nad 2,5 m, je nutno celkově nádrž obetonovat !
Instalaci septiku by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci se septikem pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost.

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážním potrubím buď do kanalizace, nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti nádrže osazení přečerpávací šachty s ponorným čerpadlem, pod základovou deskou. Do šachty je zaústěno drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Doprava, manipulace

Nádrľe se mohou dopravovat běľnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrľe musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrľí je moľné za čelní vyztuľení.

Záruka a servis

Záruční doba celoplastového tělesa septiku je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajiš»uje výrobce.
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905. Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

K nádrži je vystaven

Záruční list
Usazení nádrže do terénu
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905.

Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz