CELOPLASTOVÉ BIO SEPTIKY
URČENÉ K OBETONOVÁNÍ

Použití

Celoplastové polypropylénové bioseptiky splňují podmínky ČSN 756402 z roku 1998. Septiky se zařazují v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr nebo  vegetační čistírna. Odpadní vody vyčištěné v septiku a zemním filtru je možné vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží atd. Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a určuje příslušný vodohospodářský úřad.

Septiky EKS se používají na splaškovou vodu z WC, koupelen, umyvadel a kuchyňských dřezů. Odpadní voda nesmí obsahovat větší množství tuků. Do septiku nesmí být přiváděna povrchová voda !

Popis

Septiky EKS jsou vodotěsné celoplastové, podzemní obdelníkové nádrže svařené z polypropylénových desek tloušťky 8 mm. Použitý materiál je 100% PP C. Konstrukční uspořádání je tříkomorové. Jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Samotná nádrž je opatřena přítokovým a odtokovým potrubím. Místo přítoku   a odtoku je označeno.  Minimální světlost potrubí je do objemu 6 m3 DN 100 mm, nad 6 m3 DN 150 mm. Stropní deska EKS má dva kontrolní otvory o světlosti 600 x 600 mm,  standardní výškou V1 300 mm a je opatřena víky tř.A15 s možností vstupu do jednotlivých komor. Vstupní otvory musí být zajištěny proti cizímu vniknutí.

Obsluha a údržba

Čištění probíhá na principu usazování a anaerobního vyhnívání odpadní vody společně s kalem v jednotlivých komorách septiku. Ty je nutné kontrolovat a odkalovat, jakmile výška kalu dosáhne 1/3 objemu nádrže, minimálně však jednou za rok.  K naočkování se ponechá zhruba 15 cm  vyhnilého kalu nebo se použije očkovací přípravek např. Biogolem. Kal se vyváží k dalšímu zpracování, např. ke kompostování nebo na čistírnu s biologickým čištěním odpadních vod (podle ČSN 756401 z roku 1996). Po každé kontrole a vyprázdnění musí být poklop septiku pečlivě osazen a zabezpečen proti manipulaci cizí osobou.

Před vstupem do prostoru septiku je nutné  se  řídit místními bezpečnostními předpisy a je potřeba:

  • řádné odvětrání
  • odčerpání kalů
  • odpovídající pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky
  • jištění druhou osobou
  • ponechat bez dozoru otevřené kontrolní otvory
  • používat léky snižující schopnost

Obsluhovatel septiku musí mít stále na paměti, že pracuje převážně s infekčním materiálem. Je nutné dodržovat hygienické předpisy. Při kontrole a vyklízení septiku je vhodné být vybaven patřičnými dezinfekčními prostředky a pitnou vodou. Dále by měl být obsluhovatel podroben očkování v rozsahu stanoveném praktickým lékařem.
Obsluhovatel septiku musí mít stále na paměti, že pracuje převážně s infekčním materiálem. Je nutné dodržovat hygienické předpisy. Při kontrole a vyklízení septiku je vhodné být vybaven patřičnými dezinfekčními prostředky a pitnou vodou. Dále by měl být obsluhovatel podroben očkování v rozsahu stanoveném praktickým lékařem.

Toto provedení septiků patří mezi nepojízdné!
Stupeň hořlavosti materiálu: C-3.

Typové septiky

(ceny platné od 1.1.2012)

Typ Max. počet
připoj.
obyvatel
Počet
komor
Průtok
vody
Vnější rozměry Užitkový
objem
váha Cena
délka (L) šířka (Š) výška (V)
m3/den mm mm mm m3 kg
EKS - 02 3 3 0,94 1500 + 200 1500 1 500 3,1 215 18 750
EKS - 1 4 3 1,25 2100 + 200 1400 1 500 4,0 280 20 667
EKS - 2 8 3 2,15 2600 + 200 1500 1 500 5,3 330 23 167

Ceny jsou uvedeny bez DPH

V1= 100 mm. Za každých dalších 100 mm obou komínků příplatek 590,- Kč s DPH.

 

Podmínky osazení bez přítomnosti spodní vody

Septiky jsou z technologických důvodů vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z toho důvodu je nutno věnovat osazení septiku velkou pozornost, neboť v opačném případě může dojít k deformaci nebo destrukci septiku.

Septiky k obsypání jsou určeny do rostlého  terénu bez výskytu spodní vody.  Usazují se mimo obytné části do nepojízdného prostoru. Stavební výkop musí být větší než je půdorysný rozměr septiku a to min o 30 cm z každé strany.  Hloubka stavebního výkopu vyplývá ze zahloubení přívodní kanalizace odpadního potrubí na předem připravenou betonovou základovou desku.
Síla a kvalita betonové desky musí být dána stavebním odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku o tloušťce 150 - 250 mm proarmovanou min. jednou armovací sítí. Rovinnost betonu nesmí přesáhnout +- 5 mm a musí mít hladký povrch.  Po zatuhnutí betonu se na očištěnou betonovou desku usadí septik, který se propojí s přítokovým a odtokovým  potrubím. Po napojení potrubí je nutné zajistit jeho podbetonování z vnější strany septiku tak, aby nedošlo při pozdějším sedání zásypového materiálu k vylomení plastového hrdla z tělesa septiku.

Při obsypání ( prosátá zemina, popř štěrk 16 – 25 mm – v žádném případě písky ), se jednotlivé komory septiku stejnoměrně napouštějí tak, aby hladina vody byla 30 cm nad venkovním zásypem. Postupným zvyšováním hladiny vody v septiku dokončíme její samotný obsyp. Nakonec se zasype stropní deska vykopanou prosátou zeminou. Stropní deska septiku je konstrukčně navržena pro maximální zatížení 0,5 m zásypového materiálu. V případě požadavku na vyšší zatížení stropní desky než vrstvou 0,5 m je nutné doobjednat přídavné vyztužení stropu.

Pokud se nádrž nachází v blízkosti pojezdové komunikace, nebo je hloubka nádrže nad 2,5 m, je nutno celkově nádrž obetonovat !

Instalaci septiku by měla provádět odborně způsobilá firma. Nedoporučujeme manipulaci ze septikem pod teplotu 5Co, kdy materiál vykazuje vyšší křehkost.

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážním potrubím buď do kanalizace  nebo odvést ven ze svahu. Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti nádrže osazení přečerpávací šachty s ponorným čerpadlem,  pod základovou deskou. Do šachty je zaůstěno drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky.

Doprava, manipulace

Nádrže se mohou dopravovat běžnými prostředky. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nádrže musí být zabezpečené proti posunu a poškození (upínací popruhy, atp.)  Zvedání nádrží je možné za čelní vyztužení.

Záruka a servis

Záruční doba celoplastového tělesa septiku je 60 měsíců od pře­vzetí zákazníkem za podmínky správné instalace. Opravy výrob­ku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.
Protokol o zkoušce těsnosti dle ČSN 75 0905. Prohlášení výrobce o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb.

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz