ZAHRADNÍ BAZÉNY

Stavební příprava bazénů a jejich usazení do terénu

Nejprve doporučujeme pro usazení bazénu vybrat nejvhodnější místo v odpočinkové zóně s nejdelší dobou slunečního svitu. V přímé blízkosti bazénu není ideální výskyt větších listnatých a jehličnatých stromů.
Pokud budete v budoucnu uvažovat o dodatečném zastřešení bazénu, je nutno už dopředu počítat s prostorovými nároky.

Typy bazénů:

Obdelníkový bazén Kruhový bazén

Podle tvaru a velikosti bazénu si vytyčíme a vyznačíme prostor  ve kterém se bude bazén nacházet. Tento prostor by měl být asi o 50 cm větší z každé strany. Tím je zajištěn dostatečný manipulační prostor.
Vyhloubí se stavební výkop. Je nutné počítat jak s hloubkou samotného bazénu, tak i s výškou základové desky a pozdějších terénních úprav.
Jakmile je hotový stavební výkop provede se vysypání celého dna kamenem
( makadamem ) a dorovná jemným štěrkem.
V případě výskytu hladiny spodní nebo srážkové vody nad základovou desku je nutné tuto vodu odvést drenážním potrubím buď do kanalizace, nebo odvést samospádem ven ze svahu. Toto potrubí se ukládá do horního štěrkového lože. Pokud toto není možné, doporučujeme provést v blízkosti bazénu osazení přečerpávací šachty s ponorným čerpadlem.  Šachta je usazena cca 80 cm pod úrovní základové desky. Vnitřek je zasypaný jemným štěrkem.
Toto čerpadlo je v provozu neustále.
Do šachty je zaústěno drenážní potrubí, které je vedeno kolem celého obvodu základové desky. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k přečerpávací šachtě.
Drenážní potrubí musí být před štěrkovým zásypem chráněno  geotextilií .
Pokud je součástí bazénu filtrace umístněná v exteriéru, popř. protiproudé zařízení, provede se stavební výkop i pro tyto šachty.
Šachta protiproudu se instaluje do osy bazénu. Vzdálenost od stěny bazénu je max. 50cm. Při větších vzdálenostech dochází ke ztrátě výkonu protiproudého čerpadla. Hloubka výkopu je dána hloubkou šachty a sílou základové desky. Nejběžnější rozměr technologické šachty protiproudu je D120 x Š60 x V80 cm. Tato šachta je určena k obetonování. Obsahuje venkovní vyztužení pro osazení armovací kulatiny. V případě jiného rozměru je toto předmětem Smlouvy o dílo.
Filtrační zařízení by mělo být umístněné pod hladinou bazénu. Pokud není možnost umístnit toto zařízení do sklepa nebo technických místností, musí se připravit samostatná vyzděná izolovaná šachta, nebo můžeme dodat plastový box s víkem.  Šachtu je vhodné připojit k odpadní kanalizaci - to z důvodu odpadu vody při praní filtrace. Doporučená vzdálenost od skimmeru k filtru je 5 – 8 m. Pokud je
u filtračního zařízení el. vyhřívání nesmí být tato vzdálenost menší než 3m.  Rozměr šachty je daný druhem technologie u daného bazénu a její rozměry jsou předmětem Smlouvy o dílo. V případě bazénu vybaveného osvětlením, protiproudem el. topením, rolovacím zařízením… je nutno provést elektrickou instalaci odbornou firmou ještě před vlastním betonováním bazénu. K filtračnímu zařízení je potřeba  elektrický vodič CYKY 3C x 2,5mm , u el. ohřevu do 6 kW CYKY 5C x 2,5 mm, osvětlení 12V/300W CYKY 3C x 4 mm, osvětlení 12V/50W/100W CYKY 3C X 2,5mm.
Síla a kvalita základové desky musí být dána stavebním odborníkem dané lokality.  Doporučujeme betonovou desku tř. B20 o tloušťce 20 cm proarmovanou dvěmi armovacími sítěmi. Armovací sítě je nutno uzemnit! Taktéž i všechny kovové součásti spojené s bazénemRovinnost betonu nesmí přesáhnout  5 mm a musí mít hladký povrch. U přelivových bazénů nesmí rovinnost betonu přesáhnout  2 mm.
Na dostatečně vyzrálou betonovou desku, která je zbavena všech hrubých nečistot
a ostrých hran se položí polystyren Styrodur tl. 20 mm. Spoje je vhodné zafixovat lepící páskou Ještě před uložením bazénu na připravenou základovou desku je vhodné mezi jednotlivá žebra bazénu osadit 2,5 – 5 cm silný polystyren a cirkulační potrubí zaizolovat Tubexem                ( pokud to není součástí Smlouvy o dílo ) pro zmenšení tepelných ztrát.
Do takto připraveného stavebního výkopu se spustí skelet bazénu. Límec bazénu neslouží pro uchopení a manipulaci s bazénem. Pro manipulaci doporučujeme bazén podvázat lanem. Po usazení bazénu na základovou desku se žačne napouštět voda cca 20 - 25 cm. Tím dojde k pavnému usazení bazénu na základovou desku. Zároveň dojde ke kompletaci bazénové technologie. Po dokončení kompletace se provede kontrola těsnosti spojů a potrubí.
Propojený a odzkoušený potrubní rozvod je uložený volně tak, aby nedošlo
k vytržení lepených spojů. Uložení se provádí do pískového lože s celkovým obsypem.
Vyzdívání skeletu. Ten je třeba rozepřít tak, aby nedošlo k jeho deformaci okolními vlivy. Je vhodné skelet rozepřít v místech vyztužovacích žeber vhodným způsobem např. zapažení trámovím. Tuto činnost provádějte šetrným způsobem, abyste předešli poškození skeletu poškrábáním. Stěny bazénu musí být rovné, proto  kontrolujte během obetonování i stávající tvar bazénu.
Teď můžeme přejít k samostatnému obezdívání opěrných zdí. Je důležité, aby voda v bazénu byla vždy cca 30 cm nad samotnou betonáží. Vyzdívka musí být spojena vhodný způsobem se dnem základové desky. Při vyzdívání je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu aby bylo možné tento prostor zasypávat tzv. suchým betonem. Suchý beton nikdy nepěchujte a neprolévejte!  Zamezíte tím možnému vzniku nerovností skeletu bazénu. Výška vyzdívky je provedena až k hornímu okraji bazénu a je dána tloušťkou finální dlažby. Pozor - skimmer "sání vody s bazénu" obložíme po obvodu polystyrénem síly 1-2cm. Toto je nutné z důvodu dilatace. Zbývající okolní prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype vykopanou zeminou, kterou je možné pěchovat.
Obetonování bazénového skeletu je vhodné rozdělit na tři dny.

Tímto je usazení a obetonování bazénové vany ukončeno.


S trochou štěstí a s patřičným technickým vybavením
se nikdo nemusí bát do našich bazénů vstoupit

 

Související odkazy:

 

Janečka & Vlk
Halenkovice 522
763 63 Halenkovice
okres Zlín

mobil:   603 274 011, 736 649 391
janeckavlk@volny.cz